• rekeningnummer: BE57 7350 4569 1735
  • BTW-nummer: BE 0675.419.809
  • Bouwhandelstraat 72
  • 2140 Borgerhout

Waarom zou ik mee investeren in de Theatergarage?
Omdat je het fijn vindt dat er door jouw bijdrage activiteiten zullen kunnen georganiseerd worden op een unieke locatie in de buurt.
Omdat je spaargeld op de bank toch geen extra’s oplevert en je door dit initiatief te steunen, bijdraagt aan een aangenamere plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Je doet dit omdat je dit een fijn project vindt en omdat je er deel wil van uitmaken.

Wat gebeurt er met het geld dat ik investeer?
Met het geld dat je inbrengt, verwerf je aandelen in de coöperatie. Elk aandeel is 100 euro waard.
Het geld wordt integraal besteed aan de aankoop van het pand, Bouwhandelstraat 72. Het wordt nooit aangewend voor werking of onkosten.
Eens je één of meerdere aandelen hebt verworven, maak je deel uit van de aandeelhoudersvergadering van de Theatergarage.
Je kan dan mee beslissen wie het bestuur uitmaakt van de cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

Hoe verloopt de aankoopprocedure?
Iedereen kan aandelen kopen door je bijdrage te storten. Zie hiervoor de pagina ‘word coöperant‘.
Je krijgt een officiële bevestiging dat je coöperant bent van de cvba. Je wordt vanaf dan op de hoogte gesteld van alles wat er beweegt.

Kan ik mijn geld ooit terugkrijgen?
Ja, je kan je aandeel terug inruilen voor het bedrag dat je ingebracht hebt. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden, omdat we die terugbetaling mogelijk niet meteen kunnen regelen. Bij voorkeur zoek je iemand die jouw aandelen wil overnemen, zo blijft er een bepaalde continuiteit.
Alle voorwaarden staan beschreven in de statuten van de cvba (CVBA-SO_statuten).

Hoe veilig is deze investering?
De investering is veilig. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een gebouw dat zijn waarde wellicht niet verliest.
We kunnen niets garanderen maar we gaan er van uit dat de waarde van het gebouw, en dus van de aandelen, minstens behouden blijft.

100 euro of 5.000 euro? Maakt dat een verschil?
Ja, echt wel. Om de garage te kunnen aankopen hebben we veel middelen nodig. Alle beetjes helpen maar om er te geraken moeten er grote stappen genomen worden!

Maakt de cvba winst?
We verwachten geen winst te maken. Middelen die de cvba mogelijk verwerft voor de uitbating worden vooral geïnvesteerd in onderhoud en werking. We voorzien niet om dividend uit te keren en de algemene vergadering beslist over de middelen.
Alle details staan in de statuten van de cvba (CVBA-SO_statuten).

Wie beheert dit geld?
Het geld wordt beheerd door de cvba so. De cvba, dat zijn alle coöperanten die minimaal één aandeel hebben. Zij vormen de Algemene Vergadering. Er is een Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Algemene Vergadering van eigenaars. Elke coöperant kan zich kandidaat stellen voor het bestuur.
Alle details staan in de statuten van de cvba (CVBA-SO_statuten).

Wat is de structuur van de Theatergarage?
Eerst is er de coöperatie, de cvba-so. Zij zijn de eigenaars van het gebouw. Dan is er de Raad van Bestuur. Die is samengesteld uit een groep mensen die samen een expertise hebben die de werking op alle gebied ten goede komt. De RvB komt om de 3 maanden samen en controleert de activiteiten en de plannen van de ‘operationelen’. Daarnaast dragen ze zelf voorstellen aan en werken af het toe mee met projecten. De dagelijkse werking gebeurt door een aantal ‘operationelen’. Zij hebben de kennis om de ambities en plannen in de praktijk om te zetten.
Er is momenteel (2022) één halftijdse werkkracht in dienst als coördinator. Zijn voornaamste taak is het waarborgen van continuïteit binnen de dagelijkse werking. We voeren als Cultureel Buurtcentrum een transparant beleid, op eenvoud verzoek tonen we onze werking uitgebreid en in detail.

Wie is wie? 
De coöperatie bestaat op dit moment (2023) uit ± 550 aandeelhouders. In de Raad van Bestuur zitten 11 mensen (2021): Koen Bellens, Marc Besson, Tom Claessens, Tom Costers, Erik Van Leuven en Tania Cnaepkens. De ‘operationelen’ zijn: Koen Bellens (techniek, programmatie, voorzitter RvB), Koen Huybreghts (coördinator, grafiek, publiekswerking, zaalbeheer, projectbegeleider), Cien Schelkens (programmatie), Nadia Temmerman (zaalbeheer, vrijwilligerswerking) en Els van Gelder (ticketing, digitale communicatie).
Extern wordt er gewerkt met een bedrijf dat de website technisch beheert, een boekhoudkantoor dat financiën regelt en controleert, en voor de technische ondersteuning van voorstellingen zorgen verschillende freelancers.

Moet ik zelf iets doen, als coöperant?
Als coöperant ben je mede-eigenaar en dat is op zich al heel veel. Als je wilt, nodigen we je graag uit om mee te doen, er is geen enkele verplichting. De Theatergarage steunt op vrijwilligers. Je wordt als coöperant automatisch op de hoogte gesteld van wat er gebeurt en er is jaarlijks een Algemene Vergadering waar je welkom bent.

Kan ik ook investeren als bedrijf?
Ja, dat kan. Elke rechtspersoon kan aandelen verwerven.

Wat zal de cvba doen met eventuele opbrengsten?
De cvba wil geen commerciële uitbating van het gebouw. Ze wil een beperkte en weloverwogen uitbating voeren: het doel blijft om een verbindende rol te spelen in de buurt met aandacht voor het sociale aspect. Inkomsten zijn nodig om de werking te garanderen en om het gebouw te kunnen onderhouden.